Dekoro salonas: Laisvės prospektas 82, Vilnius, Lietuva

Paskambinkite mums:
+37064122233 / +37060856423

Taisyklės ir sąlygos

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes per www.veidrodziukaralyste.lt e-kataloge, elektroninę užsakymų pateikimo platformą (toliau – Pirkėjas), ir www.veidrodziukaralyste.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui pateikiant užklausą per elektroninę platformą prekės įsigijimo tikslu, perkant prekes. Įsigydamas prekes, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.


ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1 Užsisakyti prekes Pirkėjas gali:

2.1.1. Pateikiant užklausą prekei www.veidrodziukaralste.lt e-kataloge – įvesti registracijoje prašomus duomenis.

2.2 Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1.1 taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.3 Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės tikslais, renkami, kaupiami bei sisteminami.


2.4 Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5 Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama „www.veidrodziukaralyste.lt“, laikoma slapta ir neviešinama.

2.6 Pirkėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų.


PIRKĖJO TEISĖS

3.1 Pirkėjas turi teisę pateikti užklausą www.veidrodziukaralyste.lt prekei įsigyti, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2 Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.

3.3 Pirkėjas turi teisę reikalauti pakeisti prekę arba grąžinti pinigus, jei prekė yra nekokybiška.

3.3.1 Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.


PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka naudodamasis savo banku internete, arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą.

4.2 Pirkėjas, užsiregistruodamas www.veidrodziukaralyste.lt bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

4.3 Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Tarpininkas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

4.4 Pirkėjas, naudodamasis www.veidrodziukaralyste e-katalogu, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.


PARDAVĖJO TEISĖS

5.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo e-katalogo darbui, stabiliam veikimui, ar saugumui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

5.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.3 Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.


PARDAVĖJO PAREIGOS

6.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis užsakymų pateikimo platformos teikiamomis paslaugomis.

6.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą e-katalogo registracijos formoje.

6.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu tuo atveju jei Prikėjas užsakė šią paslaugą.

6.4 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus.


PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

7.1. Elektroninėje užsakymų pateikimo platformoje Pirkėjas gali siųsti užklausas, 7 dienas per savaitę.

7.2 Prekių kainos www.veidrodziukaralyste.lt tinklapyje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais.

7.3 Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

7.3.1 Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: „Swedbank“, AB, „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyrius; AB SEB bankas, AB DNB bankas ar Danske Bank A/S Lietuvos filialas. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

7.3.2 Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, perveda pinigus į mūsų banko saskaitą.

7.3.3 Apmokėjimas grynais pinigais salone Laisvės pr. 82 Vilnius. 

7.4 Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti kaip įmanoma greičiau. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.


PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1 Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio . Prekės pristatomos visoje Lietuvoje per 3 – 25 d.d.

8.2 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį. Pirkėjas privalo nurodyti tikslų savo adresą, kuriuo kurjeris galėtų pristatyti prekes ir kuriuo Pirkėjas būtų pasiekiamas. Jei prekės pirkėjui nepristatomos dėl pirkėjo kaltės (neteisingai nurodyti kontaktiniai duomenys, pirkėjas nėra pasiekiamas), pirkėjas įsipareigoja sumokėti papildomą mokestį, priklausomai nuo prekių svorio, už pakartotiną prekių pristatymą.

8.3 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.4 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

8.5 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.6 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę, asortimentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tokios siuntos nepriimti bei tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

8.7 Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas.

8.8 Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

8.9 Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.


PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO TERMINAS

9.1 Kiekvienos e-kataloge parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad e-kataloge esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.3 Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

9.4 Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.


PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

10.1 Kokybiškos prekės negrąžinamos ir nekeičiamos.

10.2 Prireikus prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.


ATSAKOMYBĖ

11.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

11.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-katalogu www.veidrodziukaralyste.lt.

11.3 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.4 Jei Pardavėjo e-kataloge yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.5 Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

11.6 Pardavėjas neatsako už tai, kad e-kataloge pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

11.7 Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis užsakymų pateikimo platforma, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


RINKODARA IR APSKIEITIMAS INFORMACIJA

12.1 Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti e-kataloge įvairias akcijas.

12.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

12.3 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

12.4 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pardavėjo tinklapyje skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir elektroninio pašto adresais.

12.5 Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.


BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.2 Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

13.4 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.